Julkipanoilmoitus/ Poikkeamislupa

Alla olevaa lupahakemusta koskeva päätöksen antopäivä on 23.08.2019

Pykälänro 113
Toimenpide: Poikkeamislupa/ Lisätilan rakentaminen varastokatokselle.
Hakija:  Hannu Kyrönlahti 
Rakennuspaikka: Alajärven kylän Metsäranta-niminen tila
Päätös: Hyväksytty 19.08.2019

Tämä ilmoitus on julkipantu Alajärven kaupungin ilmoitustaululle 22.8.2019.

Valitusosoitusteksti

Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.